Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A World Tickets Kft. (1076, Budapest, Garay Tér 12 1/15), a továbbiakban WorldTickets) európai sporteseményekre, koncertekre értékesít belépőjegyeket. A WorldTickets az alábbiakban határozza meg az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), melyet a honlapján (http://www.worldtickets.hu) tesz közzé. WorldTickets jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, a módosítások a honlapon való közzététellel lépnek hatályba. Vevő a jegyek megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a WorldTickets nem utazási szolgáltatást nyújt, hanem jegyárusítás végez. Ennek megfelelően a Vevő nem lefoglalja vagy előfizeti, hanem megrendeli, illetve megvásárolja a sporteseményre szóló jegyet, attól függetlenül, hogy a jegy esetleg nem kerül a szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő birtokába. A megrendelt jegyeket nem lehet lemondani. A megvásárolt és kifizetett jegyeket visszaadni, módosítani nem lehet (még akkor sem, ha a megrendelt jegyeket csak részben tudják a külföldi partnerek teljesíteni), így azok vételárát a WorldTickets nem fizeti vissza. WorldTickets nem vállal felelősséget a külföldi partnerei hibájából felmerülő károkért, illetve a megrendelt, illetve megvásárolt jegyek kellékhibáiért. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezen szigorított feltétel azért kerül kikötésre, mert a WorldTickets a lefoglalt és kifizetett jegyigénylések alapján maga is megrendeli és egyidejűleg kifizeti a jegyeket külföldi partnerei részére, vagyis a WorldTickets-nél felesleges jegy vagy cserealapot képező jegy nem áll rendelkezésre, illetőleg a külföldi partner sem fogad el visszaadott jegyet.
1.2. Az 1.1. pont szerintiek értelmében a belépőjegyet a Vevő tehát előre kifizeti annak az ismeretében, és annak elfogadásával, hogy a jegyet utólagosan veheti át.

1.3. A jegyekkel kapcsolatban a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a WorldTickets-nek nem áll módjában előre meghatározni (kivéve, ha azt külön feltünteti ajánlattételkor) a sor- és ülésszámot, azt a Vevők véletlenszerűen kapják. Vevő tudomásul veszi azt is, hogy a WorldTickets csak a kategóriát tudja garantálni. Vevők az említetteket
elfogadják, tudomásul veszik, hogy a jegyek elosztását a WorldTickets  befolyásolni nem tudja – a Vevői igényeket ugyanakkor jogosult a külföldi partnerek felé továbbítani. Mindezekre tekintettel a jegyek által biztosított hely elhelyezkedéséért, komfortfokozatáért, egymással utazó résztvevők esetén a jegyek szomszédos elhelyezkedésének hiányáért reklamációt, módosítási illetve kártérítési igényt Vevők nem terjeszthetnek elő. A WorldTickets garantálja, hogy a belépőjegyek párosával egymás mellé szólnak, páratlan számú jegyek esetén maximum 1 jegy maradhat a többi, páros számú jegytől eltérő elhelyezkedésű. A WorldTickets igyekszik elkövetni annak érdekében, hogy jegyek egymás mellé szóljanak, de kiemelt események esetén nem minden esetben megoldható, illetve sokszor a jegyek elhelyezkedésének kárára oldható csak meg az adott kategórián belül.

2. A jegyek ára

2.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jegy ára tartalmazza a WorldTickets eljárási díját és a beszerzéssel járó költségeit is.

2.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyek vételára mellett még köteles megfizetni kiszállítási/foglalási díj címén foglalásonként 4 500 Ft-ot (eurós fizetés esetén 15 euró/foglalás), amennyiben a Vevő nem a
WorldTickets által a részére lefoglalt szállodában veszi át a jegyet. Amennyiben a külföldi partnernek olyan helyszínre kell kiszállítania a jegyeket, mely nem abban a városban található, ahol a sporteseményt tartják, úgy a Vevő köteles további kiszállítási díjat is fizetni.

2.3. A Vevő a jegyek árát a megrendelésének WorldTickets általi visszaigazolásától számított 48 órán belül köteles megfizetni WorldTickets részére. WorldTickets az összeg megérkezését követő 8 napon belül számlát állít ki Vevő részére. A Vevő tudomásul veszi, hogy WorldTickets a jegyeket csak akkor tudja megrendelni, ha a jegyek árát a WorldTickets bankszámláján jóváírták.

2.4. A kiszállítási díj a jegyek megrendelésekor, a jegyek árával együtt, előre fizetendő.
2.5. A jegyek árából a WorldTickets semmilyen kedvezményt nem nyújt.
2.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a WorldTickets részére kifizetett jegyár eltérhet, sőt frekventált sportesemények esetén akár jelentősen is eltérhet a jegyre nyomtatott ártól, illetve a feltüntetett árnak a megfelelő külföldi pénznemre konvertált összegétől. Az eltérés kifejezetten jelentős, akár a jegyen szereplő összeg ötszöröse vagy többszöröse is lehet. A jelentkezési lapon szereplő, a WorldTickets részére fizetendő összeg és a nyomtatott jegyen szereplő jegyár közötti – akár nagyon jelentős eltérés oka, hogy a jegy értékesítésére jogosult külföldi partner által megjelölt árak is magasabbak a jegyen szereplő áraktól továbbá ezen eleve magasabb árhoz társulnak még különböző járulékos költségek, úgymint közvetítői eljárási díjak, adminisztratív díjak, kezelési költség, stb. Vevő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy megvásárolt jegyen, illetve azokon a jegyeken, melyeket Vevő az esemény helyszínén lát, talál, vásárol, egyéb módon megszerez, észlel, a jegy áraként feltüntetett összeg jelentősen eltérő – alacsonyabb – lehet a Vevő által a jegy vételáraként megállapított összegnél. A Vevő ennek megfelelően már most lemond a jegyárkülönbözettel kapcsolatos valamennyi kifogásáról, árleszállítási, megtérítési, visszafizetési illetve kártérítési igényéről és kijelenti, hogy a jegyárakkal kapcsolatban semmiféle igényt, reklamációt nem támaszt.
A WorldTickets nem vállal felelősséget sem a jegyek nyomtatott árának esetleges eltéréséért, sem a jegyek által biztosított helyek elhelyezkedéséért, abban az esetben sem, ha a sportesemény helyszínén esetleg lehetett volna közvetlenül is jegyet kapni, esetleg kedvezőbb feltételekkel.

3. A jegyek átvétele

3.1. A jegyek átvételének a helye a Vevő által igénybe vett szálloda recepciója.
3.2. Vevő a jegyek megrendelésével egyidejűleg, de legkésőbb 1 héttel az esemény előtt hitelt érdemlő módon köteles igazolni, hogy rendelkezik elérhető és beazonosítható szállással a sportesemény helyszíne szerinti városban. A szállásnak szállodában kell lennie, és legalább arra az éjszakára kell biztosítva lennie, mely a sportesemény napját megelőzi, annak érdekében, hogy a Vevő számára a jegy a szálláson az eseményt megelőzően kellő időben kézbesíthető legyen. Vevő a jelen pontban meghatározott határidőig köteles írásban közölni WorldTickets-el a szállodája címét, telefonos és e-mail elérhetőségét valamint a szállásfoglaláskor megadott nevet.

3.3. Amennyiben Vevő a WorldTickets-en keresztül intézi szállásfoglalását, arra külön; a szállásfoglalásra vonatkozó feltételek vonatkoznak.

3.4. Amennyiben Vevő nem a WorldTickets-nél foglalt szállást, úgy köteles legkésőbb a jegyek vételárának WorldTickets bankszámláján történő jóváírásáig egy külön adatlapot aláírni. A nyilatkozat tartalmazza: Vevő pontos és teljes nevét, azon személynek a nevét, aki részére a voucher kiállításra kerül, (aki így a jegyek átvételére jogosult lesz), a szálloda pontos nevét és a szálloda pontos címét, a szálloda pontos telefonszámát, e-mail elérhetőségét, valamint a szállodába történő érkezésének pontos időpontját. Az adatlapon található információk helyességéért Vevő felelősséget vállal, amit saját kezű aláírásával igazol. Amennyiben Vevő az adatok hiányos, pontatlan vagy egyéb helytelen közléséből (pl.: olvashatatlan írás) eredően nem kapja meg, vagy késedelmesen kapja meg a jegyeket, úgy semmiféle kártérítési igénnyel nem élhet WorldTickets-el szemben.
3.5. Vevő tudomásul veszi, hogy akár a WorldTickets-nél, akár más módon foglalt szállást, mindkét esetben saját maga köteles érkezéskor jelezni a szállod recepcióján vagy az erre kijelöl küldeményekkel foglalkozó részleget (concierge) arról, hogy részére küldemény érkezik. A küldemény tartalmáról azonban nem adhat felvilágosítást. Amennyiben a Vevő ezen értesítési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a küldemény tartalmáról a jelen tilalom ellenére felvilágosítást ad, úgy az ebből eredő károkért a WorldTickets nem vállal felelősséget.
3.6. Vevő a jegyeket tartalmazó küldeményt a voucher szerinti helyszínen veheti át, mely a WorldTickets általi szállásfoglalás esetén megegyezik a WorldTickets által foglalt szállodával, a Vevő általi más módon történő szálloda-foglalás esetén pedig megegyezik a Vevő által írásban megadott, a 3.4. pontban említett adatlapon megjelölt szállás helyszínével. Bizonyos esetekben a sportesemény jegypénztára. A küldeményt az adott szálloda recepciója adja ki, voucher és útlevél (EU/EGT tagállam esetén fényképes személyazonosító igazolvány) bemutatása ellenében, kizárólag azon személynek, akinek a neve a voucheren szerepel. Vevő köteles a célország beutazási szabályai felől kellő időben tájékozódni és a megfelelő személyazonosításra alkalmas okmánnyal rendelkezni. WorldTickets nem vállal felelősséget azért a kárért, ami abból ered, hogy Vevő a szállodában nem tudja magát megfelelően igazolni és így a szálloda recepcióján nem tudja a jegyeket átvenni.
3.7. Az olyan csoportos foglalások esetén, melyeknél az egyes személyek érkezésének az időpontja eltérő, a WorldTickets több személy részére is kiállít vouchert, de kizárólag abban az esetben, amennyiben azt a WorldTickets számára a sportesemény időpontját legalább hét nappal megelőzően a Vevők írásban, igazolható módon jelezték, a megfelelő adatok rendelkezésre bocsátása mellett (3.4. pont szerinti adatlap megfelelő kitöltése).

4. A változtatás jogának fenntartása

4.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a nemzetközi sportéletben kialakultaknak megfelelően a sportesemény rendezői a változás jogát fenntartják, sőt a Liga mérkőzések időpontja a televíziós közvetítések miatt, a közvetítéseknek megfelelően változhat, hétvége esetén szombaton vagy vasárnap, hétköznap pedig kedden vagy szerdán tartják meg a mérkőzést, de még ezen általános szokás alól is lehetnek kivételek.

4.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a sportesemények végleges időpontját a rendezők egy héttel a szezon kezdetekor meghirdetett időpont előtt teszik közzé. A sportesemények meghirdetettől eltérő időpontban történő megtartásáért a WorldTickets semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítési felelősséggel nem tartozik (pl. nem téríti meg a repülőjegy vagy szállodaköltséget).

4.3. Vevő tudomásul veszi, hogy szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a hatóságok vagy a verseny szervezői a sporteseményt lemondják, vagy megtiltják a belépőjegyekkel való belépést (és például csak névre szóló bérlettel lehet belépni), vagy egyéb, a Vevőt korlátozó rendelkezéseket hoznak, mely miatt a Vevő a sporteseményt nem tudja megtekinteni. Vevő tudomásul veszi, az ilyen esetekben a WorldTickets sem visszatérítésre, sem kártérítésre nem kötelezhető, tekintettel arra, hogy ilyenkor a WorldTickets-en kívül álló és a WorldTickets által nem befolyásolható körülmény miatt kerül a Vevő olyan helyzetbe, hogy a sporteseményen nem tud részt venni.

5. A helyszíni probléma kezelése

5.1. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kézbesítéssel vagy a jegyekkel kapcsolatban probléma merül fel, úgy a voucheren szereplő sürgősségi vonalat köteles felhívni. Amennyiben Vevő nem ezt a vonalat, illetve problémarendezési módot veszi igénybe, úgy az esetleges károkért a WorldTickets nem vonható felelősségre, még akkor sem, ha egyébként WorldTickets felelőssége megállapítható lenne.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A jegyeket a Vevő nem hozhatja kereskedelmi forgalomba. Ezen kötelezettség megszegése esetén a WorldTickets a jelen szerződéstől jogosult elállni.
6.2. Vevő köteles a jelen szerződés rendelkezéseit megismertetni a Vevő által megrendelt jegyeket ténylegesen birtokló illetve felhasználó személyekkel is. A tájékoztatás elmaradásából származó károkért a WorldTickets nem vállal felelősséget. A jegyeket ténylegesen birtokló, illetve felhasználó személyek magatartásáért a Vevő felelős. (Például a vevő köteles tájékoztatni a jegyet használó személyt a helyszíni problémakezelésről, és amennyiben ezen tájékoztatás elmarad, és ezért a jegyet ténylegesen használó személy nem tud segítséget kérni, és ezért kár éri, úgy a WorldTickets ezen kárért felelősséget nem tud vállalni, a felelősség a Vevőt terheli.)

7. A szerződés hatályba lépése

7.1. A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a WorldTickets és a vevő között a szerződés kizárólag a WorldTickets külföldi partnerétől kapott visszaigazolást követően, a megrendelést a WorldTickets általi írásban a vevő felé is visszaigazolva jön létre.
7.2. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaigazolás szerint a megrendelése nem, vagy csak részben teljesíthető, úgy a WorldTickets az arányos vételárat visszafizeti a Vevő részére. Visszafizetés esetén a WorldTickets csak a vételárat téríti vissza, kamatot, utalási- vagy kezelési költséget, kiszállítási díjat és egyéb járulékos költségeket, díjakat a WorldTickets nem fizet vissza, nem térít meg.

7.3. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a WorldTickets a Vevőnek írásos visszaigazolásáig – tekintettel a külföldi partner válaszára – árváltozás lehetséges, amelyről a WorldTickets jogosult új ajánlatot tenni a Vevőnek. A Vevő az esetleges árváltozás és az új ajánlat írásos közlését követően 24 órán belül jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a WorldTickets a már megfizetett teljes vételárat visszafizeti a Vevő részére.

7.4. A fenti bizonytalansági tényezők miatt a WorldTickets javasolja, hogy – amennyiben a Vevő maga intézi – a sporteseménnyel kapcsolatban csak olyan szállást válasszon, melynek esetleges visszamondása kötbér nélkül lehetséges, azaz nem jár díjvesztéssel vagy egyéb költségekkel. A WorldTickets nem vállal felelősséget az esetleges szálláslemondással járó fizetési kötelezettségért, kárért.

7.5. A fenti bizonytalansági tényezők miatt a WorldTickets javasolja, hogy a vevő a sporteseményre való kijutást is olyan közlekedési eszközzel szervezze meg, melynek menetét befolyásolni tudja. Repülőjegyek foglalása esetében (különösen a fapados járatok esetében) érdemes a jegyek visszaigazolását követően intézni! A WorldTickets nem vállal felelősséget a közlekedési eszközök foglalásából eredő problémákért sem, így különösen nem felelős a nem megfelelő időben vagy időpontra foglalt vagy az esemény időpontjának változásából eredő fizetési kötelezettségekért, károkért. Ilyen esetekben az adott közlekedési eszközökre vonatkozó általános vagy speciális foglalási feltételek a mérvadóak.